Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu hipnoza.pl

1. Serwis internetowy hipnoza.pl prowadzony jest przez Ośrodek Hipnozy i Psychoterapii-Gutkowski, zarejestrowanym w Ciechanowie, Plac T. Kościuszki 12, NIP: 566-130-50-64, REGON: 130306014. Adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 56 lok. 8, 00-695 Warszawa, telefon: 508 771 780, (22) 622 48 38

2. W ramach Serwisu oferowane są konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne, coachingowe dedykowane dla wszystkich Użytkowników.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną realizowane są przy wykorzystaniu poczty e-mail, telefonu oraz komunikatora Skype i innych komunikatorów elektronicznych.

4. Szczególny opis usługi oferowanej w Serwisie zamieszczony jest na podstronach Serwisu.

5. Użytkownik ma możliwość zamówienia usługi za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie oraz rezerwacji telefonicznej. Zamówienie uznane jest za przyjęte w momencie, gdy Administrator przekaże Użytkownikowi potwierdzenie możliwości zawarcia umowy za pośrednictwem poczty e-mail.

6. Użytkownik ma możliwość anulowania usługi najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem. Wówczas Użytkownik może wystąpić do Serwisu o wyznaczenie nowego terminu realizacji usługi lub zwrot wpłaconych środków, jeżeli dokonana zastała płatność. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu wpłaconych środków do 30 dni od anulowania usługi.

7. W sytuacji braku anulowania terminu usługi przez Użytkownika, Serwis nie zwraca opłaty rezerwacyjnej za opłaconą i niewykorzystaną usługę.

8. Cennik za poszczególne usługi oferowane przez Serwis umieszczony jest na podstronie Serwisu dotyczącej terapii on-line.

9. Płatność za usługę świadczoną przez Serwis odbywa się z góry za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego.Dane do przelewu znajdują się na podstronie Kontakt.

10. W przypadku dokonania przelewu tradycyjnego Użytkownik zobowiązany jest do wysłania potwierdzenia uiszczenia płatności za usługę za pośrednictwem poczty e-mail najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem usługi ( wymagany jest format pdf lub zrzut ekranu: „Alt+PRT_Scr”).

11. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację w przypadku, jeżeli prawidłowo zamówiona przez Użytkownika usługa nie została mu dostarczona z winy Serwisu. Powyższe reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej na adres Serwisu. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia.

12. Nie stanowi podstawy do reklamacji niedostarczonej usługi, która nie wynika z winy Serwisu oraz roszczenie Użytkownika z tytułu nieskuteczności dostarczanej w należyty sposób usługi.

13. Serwis zobowiązuje się do należytego dostarczania usługi zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiej Federacji Psychoterapii.

14. Użytkownika i Serwis obowiązuje tajemnica dotycząca treści odbywanych usług. Obie strony nie mogą nagrywać ani rejestrować świadczonych usług. Rejestrowanie usługi możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody obu zainteresowanych stron.

15. W sytuacji ujawnienia treści pozyskanych podczas sesji lub wykonanie nagrania bez pisemnej zgody drugiej strony, Użytkownik bądź Serwis mogą dochodzić swoich praw w Sądzie.

16. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O ewentualnych istotnych zmianach w niniejszym Regulaminie Użytkownik będzie powiadamiany poprzez wiadomość w wewnętrznym systemie Serwisu.

17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2014 roku.